КУРТАК ПАЙВАНД ҲАҚИДА БАРЧА КЕРАКЛИ МАЪЛУМОТЛАР

Ўзбекистонда мева кўчатлари уруғидан кўпайтирилганда келгусида ҳосилга кирган мева дарахтлари узининг дастлабки биологик хусусиятларини сақламайди, ѐввойилашиб кетади. Ёввойилашган мева дарахтларини кўплаб тикан босади, мевалари майда, ширасиз,тахир ва меваси қуритилганда қуруқ махсулоти жуда оз булади. Қўчат куртак пайванд қилиб етиштирилганда қаламча кайси мева дарахтидан олиб пайванд килинган булса, пайванд килинган куздан худди уша меванинг узи етишади. Куртак пайванд ѐки пайвандлашнинг бошқа усулларидан кўчат етиштирилганида дастлабки меванинг биологик хусусиятлари тулиқ сақланиб қолади.
Кўчатчилик хўжаликларида кўчат асосан куртак пайванд қилиш йули билан етиштирилади. Қисман қишки пайванд хамда ёввойи дарахтларнинг кўп ва бир йиллик шохларига искана ва куртак пайванд қилинади. Боғдорчиликда пайвандлашнинг бир неча усуллари мавжуд. Ушбу кўлланмада куртак пайванд ва қисқача қишки пайванд туғрисида тўхтаб ўтилди. Куртак пайванд окулировка сузидан келиб чиқкан бўлиб, грекча «окулис» – куз демакдир. Шундай экан бир йиллик новданинг барг култирида жойлашган кўз олиб пайванд килинади. Узбекистон шароитида куртак пайвандни икки даврда июлнинг охирги ун кунлигидан то 15-20 сентябргача давом эттириш мумкин. Республикамизнингжанубий туманларида бир оз эртарок, шимолий худудларида эса куртак пайванд ѐппасига 1 август- дан бошланади. ЁНРОК июнь-июль ойларида пайванд килина бошлайди, хурмо апрелдан сентябрнинг бошларигача пайванд килиниши мумкин. Август ойидаги куртак пайвандни уйкуда ѐтган куртакни пайвандлаш, дейилса, бахорда март ойида куртак уйронмасидан килинадиган куртак пайвандни усувчи куртак пайванд дейилади. Август ва сентябрнинг биринчи ярмида пайванд килинган кузлар уйронмасдан, келгуси бахорда усади ва ундан кузда бир яшар кучат етишади. Куртак пайванд август ойидан олдин килинганида, куртак тез уйрониши мумкин. Айрим пайтларда бундан эртарок пайванд килинганида ундан новда усиб чика бошлайди. Бу новда кеч кузгача яхши чиникиб етилиши учун унинг учи чилпиб куйилиши зарур.

Масалан, уруғдан устирилган олма нихоллари кучатзорда колдирилиб, биринчи дала кучатзорида пайвандтагларга куртак пайванд килишнинг биринчи муддати 10-12 июнда утказилиб, куртак солинган кисмидан юкориси 30 июнда кесилади (бу суянчик,ни киркиш дейилади), иккинчи муддат пайвандни 28-33 июнда утказиб, суянчик киркиш 15 июнда утказилади, учинчи муддат пайвандни 15-17 июлда, суянчик киркиш 1 августда.туртинчи муддат пайвандни 28-30 июлда, суянчик киркиш 15 августда,бешинчи муддат куртак пайванд килишни 8-10 сентябрда утказиб, суянчик киркиш келгуси йил бахорда утказилади.
Кузда куртагидан усиб чикдан кучатларнинг буйи хамда пайванд килинган хар 100 та куздан нечта кучат олинганлиги аникланган. Юкоридаги маълумотлардан олмани июнь ойидан сентябргача куртак пайванд килиш мумкин эканлиги куриниб турибди. Шунда кузгача бу кучатларнинг баландлиги бир метрга етиб колади. Айникса пайвандлаш ишлари июль ойида утказилганида уларнииг купи тутади, 28-30 июлда пайвандланганида ку- чатнинг баландлиги атиги 12 см ни ташкил килди.
Олма ва олхури каби мева кучатларини купайтиришда куртак пайванд асосан август ойида ва сентябрнинг бошида утказилиб, икки-уч марта сурорилиб уз вактида уритлаб ту- рилганида пайванд килинган куртаклар яхши тутиб кетади ва келгусида гектаридан 25-30 минг донагача бир яшар кучат олиш имкони яратилади. Ёзги куртак пайванд. Кучатчилик- да кейинги йилларгача ѐзги куртак пайванд жуда кам килинади, кучатчилик хужаликларида куртак пайванд кенг масштабда кулланила бошланди, ѐз ва бахо’рда куртак пайванд килиш купрок хурмо ва шотут кучатларини купайтиришда, кисман олма кучатларини етиштиришда кулланиб келинди. Кейинги йилларда пакана пайвандтагларнинг купайиши, ѐнрок, бодом, хурмо кучатларига булган талабнинг ортиб бориши натижасида утказилган тажрибалар ижобий натижалар берганлиги сабабли хам май ва июнь ойларида етилган куртакни пайвандлаш иши анча кенгкулоч ѐзган.
Кейинги вактларда пайвандтаг кучатлар кузда она туплардан ажратиб олиниб тайѐр- ланган ерга кетма-кет экилса, уларнинг илдиз тизимида каллус пайдо булиб, пайвандтаглар ерда жуда яхши жойлашади, бахор бошланиши билан куртаклар бир текис уса бошлайди. Кузда ер бетига якин жойлашган пакана пайвандтаглар илдизининг совук ур- маслиги хамда ерда намни саклаш максадида экилган пайвандтаглар атрофига 1-2 см калинликда яхши чириган гунг ѐки дарахт КИПИРИ ташлаб куйилганида яхши натижаларга эришилгани тажрибаларда исботланган.

Мевали кучатзорда пайвандланган кучатлар

И.Т.Нормуратов маълумотларига кура, хар хил усиш кучига эга вегетатив йул билан купаядиган олманинг клон пайвандтаглардан фойдаланган холда, юкори сифатли кучат етиштириш технологиясини такомиллаштириш, яшил каламчалардан пайвандтаг етишти- ришнинг жадал усулини ишлаб чикиш, новдаларнинг камбий фаолиятига борлик равишда куртак пайванд килишнинг кулай муддатлари белгилаб берилган. Олинган маълумотларга кура, ѐзги-кузги даврда пайвандтаг ва пайвандуст усимликлар новдалари хужайралари- нинг камбиал фаоллик суръати аникланган ва куртак пайванд килишнинг кулай муддати белгиланган.
Пайванд килинган куртакларнинг тутиб кетиш сифати, кишки даврда уларнинг сакла- нувчанлиги ва стандарт олма кучати чикишини ошириш учун пайвандтагларга олма навлари куртакларини куйидаги муддатларда пайванд килиш лозим: ѐзги навларни кучли ва уртача усувчи пайвандтагларга 20 июлдан 20 августгача; пакана пайвандтагларга 15 июл- дан 15 августгача; кузги навларни кучли ва урта усувчи пайвандтагларга 25 июлдан 30 августгача; пакана пайвандтагларга 15 июлдан 25 августгача; кечки навларни кучли усувчи пайвандтагларга 25 июлдан 25 августгача; уртача усувчи пайвандтагларда 25 июлдан 15 сентябргача; пакана пайвандтагларда 25 июлдан 25 августгача пайванд килинганда юк,ори натижага эришилган.
Ундан ташкари пакана пайвандтаг етиштириладиган она борларда хам пайвандлаш учун куртак олинадиган кучатларнинг таги, юкорида айтилганидек, чириган гунг ѐки дарахт КИПИРИ ташланганида илдизни совук урмайди ва тупрок нами яхши сакланади. Кузда экилган нихоллар бахорда яхши усиши ва ривожланиши натижасида май-июнь ойларида вегетатив усулда купаювчи пайвандтагларга хам куртак пайванд килиш мумкин. Куртак пайванд килишни, хар бир пайвандтаг типининг кобирини эркин ва осон кучишга караб табакалаб олиб борилади.
Шу даврда олмазор, ѐнрокзор, бодомзор каби она борларда хам бир йиллик новдалар кучли усиб, барг култирида куртаклар яхши шаклланади. Айникса ѐнрок дарахтларидан куртаги шаклланган новдалар яхши танлаб киркиб олинади.

Пайвандлаш учун ишлатиладиган асбоб-ускуналар

Вегетатив усулда купайтирилган олма дарахти кучатларига июнь ойида куртак пайванд к,илиш яхши натижа берди. Пайвандтаг кобирининг яхши ажралишини таъминлаш мак,са- дида бахор ойларида пайвандтаглар бир-икки марта хар суроришдан олдин март-майда 40-60 кг азотли урит билан уритланиши лозим. Бунда урит 10-12 см чукурликда солиниб кетидан жилдиратиб сув куйилади. Шунда азотли урит сувда эриб тезда пайвандтаг илдизи жойлашган тупрок катламига силжийди. Усимлик сувда эриган азотли уритдан фой- даланиб яхши усади ва куртак пайванд учун етилади. Куртак пайванд килиш техникаси худди август-сентябрь ойларида куртак пайванд килишдан куп фарк килмайди. Фарк,и шундаки, май-июнь ойларида килинган куртакдан новдалар 15-20 кундан кейин усиб чика бошлайди, август-сентябрь ойларида килинган куртак пайванддан эса новда келгуси йилнинг бахорида усиб чикади.
Пайвандланганидан кейин орадан 15-20 кун утгач куртак билан пайвандтаг яхши бирикади, шу вактда кучатнингпайванд килинган куртакдан юкори кисми шу куртакка такаб уткир ток кайчида киркиб ташланади. Шунда куртакни пайванд килишда борланган полиэтилен плѐнка хам бир йула олиб ташланади ва пайвандланган куртакдан новда тез уса бошлайди. Вегетатив усулда купайтирилиб май-июнь ойларида пайванд килинган кучатларнинг буйи кузгача 70-80 см га етади. Одатда май-июнь ойларида пайванд килиш нати-жасида паст буйли кучатлар жойида колдирилади ва иккинчи йили шу ерда уларга шакл бериб устирилади. Иккинчи йили кучат яхши шохлайди ва кузда унинг буйи 150-160 см га етади. Кучат етиштиришда буусул кулланилганида вакддан бир йил ютилади.
Август-сентябрь ойларида уйк,уда ѐтган куртак пайванд килинганида куртакларни к,ишда совук уриш хавфи булса, май-июнь ойларида пайванд килинганида етиштирилган маданий нихолларни совук камдан-кам уради. Май-июнь ойларида пайванд килинган куртак айрим сабабларга биноан тутмаганида уларга август ойида кайта уйкуда ѐтган куртак пайванд килинади. Шунда гектаридан олинадиган кучат сони анчагина ошиб, кучатнинг таннархи арзонлашади. Ёнтокни пайванд килиб купайтириш иши хали хам яхши йулга куйилди деб булмайди. Май-июнь ойларида ѐнток нихолларига куртак Tyfpn турт бурчак шаклида киркиб пайванд килинганида уларнинг куп деганда 40-50% ни тутади, холос.
Каламча тайѐрлаш. Бахорда пайванд килинадиган новдалар кузда маълум дарахтлардан кесиб олиниб махсус ертулаларда ѐки совук хоналарда сакланиши керак. Ёзда куртак пайванд килинганида каламчалар маълум дарахтлардан кетма-кет олиб тайѐр- ланади. Каламча тайѐрланадиган борлардаги дарахтлар нихоятда сараланган, серхосил, касалланмаган, навлари аралашиб кетмаган булиши керак. Олинган каламчалар 6of-6of килиб бойлаб куйилади. Хар бир бойламга меванинг нави ва каламча, тайѐрланган кун кора каламда ѐзиб бойлаб куйилади. Каламчаларни бойлашда юмшок сим ѐки новдалардан фойдаланилади. Кучатзорга келтирилган каламчалар пайванд килинишидан олдин салкин ерда сакланади. Каламчаларни икки-уч кундан куп тутиб булмайди. Куртак пайванд килишни даставвал данакли мевалардан бошлашга Tyfpn келади, чунки данак- ли мева пайвандтаглари уру^и мева пайвандтагларига нисбатан кучлирок усиб, барвакт етилади. Меваларни пайвандлашда эрта пишарлари олдин, урта пишарлари ундан кейин кеч пишарлари охирида пайванд килинади.
Кўчатзор дафтари булиб,унга кайси навдан,ким, качон ва неча дона пайванд килингани ѐзиб борилади. Кучатзорда (биринчи дала) етиштирилаѐтган пайвандтагларнинг йутонли- ги 0,8-1,0 см ни ташкил килиши керак. Айрим етилмай колган пайвандтаглар август боши- да эмас, балки керакли агротехника куллаб августнинг охирларида пайвандланиши зарур. Узбекистоннингхамма вилоятларида хам куртак пайванд ѐппасига 25 июлдан бошланади. Олма, бехи, нок, гилос, олхури, шафтоли каби меваларни куртак пайванд килиниши 15-20 сентябргача давом эттирилади. Куртак пайванд килишдан турт-беш кун олдин пайванд-тагларнинг ер бетидан 20 см юкорида жойлашган ѐн шохлари уткир 6of кайчида тозала- нади, латта билан артилади. Шундан кейин пайвандтаглар усаѐтган катордаги кесаклар эгатларга суриб туширилади ва кетма-кет пайванд килинадиган пайкал суторилади. Суто- ришдан максад куз солишдан олдин пайвандтаг коби^нинг яхши кучишини таъминлаш- дан иборат. Ер етилиши билан куртак пайвандни бошлаш лозим. Пайвандлаш иши июнь ва август ойларида эрталабдан соат 11 гача ва кундузи уч-туртдан корон™ тушгунча давом эттирилади. Бу ишни икки киши бажаради. Бир киши пайвандласа, иккинчиси пайвандчи- нинг кетидан солинган куртакларни кетма-кет плѐнка тасма билан бойлаб кетади. Айрим бofбoнлap шу максадда хар хил дарахт пустлокларидан ва латталардан фойдаланишади. Кейинги йилларда купчилик кучатчилик хужаликларида полиэтилен плѐнкадан фойдала- нилмокда. Плѐнка, чипта, мато ва бошка бойлаш тасмаларига нисбатан узининг бирмунча афзалликлари билан фарк килади. Бир килограмм яхши чипта билан 1000 та куртак бой- ланса, бир килограмм полиэтилен тамасидан 4-5 мингтагача куртакни бойлаш учун тасма тайѐрлаш мумкин. Полиэтилен тасманинг узунлиги 20-30 см, кенглиги 1,2 см, чиптанинг узунлиги 35-40 см, кенглиги 1,2 см булиши керак. Куртакни бойлашда чипта бир-икки кун ивитиб куйилади. Полиэтилен тасма эса ивитилмасдан ишлатилади. Полиэтилен тасмаси чузилиш хусусиятига эга. Чипта чузилмайди. Куртак пайванд, айникса данакли пайвандтаглар суто рил га нидан кейин йутонлашади. Ана шунда плѐнкадан фойдаланилган булса, плѐнкаси узилмасдан бемалол чузилаверади.
Куртак пайвандлангач 10-12 кун ичида уларнинг тутган-тутмаганлиги текширилади. Куртак чипта билан бойланган булса, албатта, пайванд килинган томоннинг к,арама-к,аршисидан уткир 6OF пичс^ида у бушатиб куйилиши шарт. Акс холда кучсиз шамол таъси- рида пайвандланган ерининг устки кисми синиб кетиши мумкин. Полиэтилен плѐнкаси билан бойланган пайвандтагни беш-олти кун кейинрок, киркиш мумкин. Пайванд арик, йуналиши буйича солиб шимоли^арб томонга жойлаштирилганда шамол камтаъсир этади. Маълумки, Узбекистоннинг хам кучатчилик хужаликларида энг яхши хисобланган полиэтилен плѐнка билан куртак пайвандлар бойлашга утилганига 30 йил булди. Пайван- дларни полиэтилен плѐнкалар билан бойлаш ишлаб чикариш учун жуда катта енгиллик туедирди ва хужаликлар учун сузсиз катта даромад келтирмокда. Полиэтилен плѐнканинг янги хиллари ишлаб чикаришда синовдан утказилди, улар куртак пайвандларни бойла- ганда яхши натижалар берди. Олма кучатига 26 июлда, шафтоли кучатига 8 августда 50 МФ-324 маркали плѐнкадан куртак пайванд килинган. Пайвандланган олма ва шафтоли куртакларининг тутиши уртача 93-97% ни ташкил килган. Олманинг Ренет Симиренко ва Тошкент боровинкаси навларида купрок 50 МФ-324 маркали плѐнка боЛчларининг 17 августда парчаланиб кетиши 40-42% ни ташкил килган булса, 2 октябрда парчаланиш 95,4-97,6% ни ташкил килган. Плѐнка билан ботланган пайвандтагтаналарида хеч кандай жарохатланиш булмаган. Куртак пайванд килинганидан 2 октябргача самарали харорат йитиндиси 926,8-1079,4°С ни ташкил килган. Куриниб турибдики, самарали харорат кан- ча юкори булса, плѐнкаларнинг куѐш нури таъсирида парчаланиши шунча купаяди.
Юкоридагилардан бу плѐнкалар Республикамизнинг жанубий туманларида кулланилганида жуда яхши натижа бериши яккол куриниб турибди. Куѐш нури таъсирида пар- чаланадиган плѐнкаларнинг ранги capfHLupoK.^HKnnrH жуда оддий, ишлаб чикаришда кулланилаѐтган плѐнкаларга ухшайди.Бир килограмм плѐнка билан 3000-3500 донагача узунлиги 25-30, кенглиги 1,0-1,2 см лик тасмалар тайѐрлаш мумкин. Куѐш нурида чузи- ладиган плѐнкалар секин-аста дарз кетганга ухшаб парчаланади, пайвандтаг танасини сикмайди.
Шафтоли пайвандтаглари тез усганлигидан бу плѐнка тез чузилиб юпкалашади, нати- жада куѐш нури олма нихолларидагига нисбатан кучлирок таъсир килиб, парчаланиш анча тезлашади.
Куѐш нурида парчаланадиган полиэтилен плѐнкани май-июнь ойида куртак пайванд килиш учун ишлатилмайди. Чунки бу даврда пайванд килинганида 15-20 кун утиши билан пайвандтагнинг cyянчиfи билан плѐнка хам киркиб ташланади. Умуман куѐш нури купрок ва давомли буладиган минтакаларда бу янги полиэтилен плѐнкасидан фойдаланиш купрок даромад келтиради.
Куртак жануб томонга жойлаштирилса куѐш нури таъсирида кукариш фоизи анча камаяди. Куртак арикнинг ѐн томонига жойлаштирилганида эса катор ораларини ишлашда зарарланади. Пайванд килишда бо^овчи нихолчани ердан 4-5 см баландликда пайванд nn40fn билан «Т» симон шаклни чизиб, пичокнинг орка томонига жойлашган суякчаси билан пустлок бир оз очиб 2-2,5 см узунликдаги куртак новдадан кесиб олиниб «Т» шакли ичига жойлаштирилади, сунгра иккита курсаткич бармок пустлокнинг устидан юритилиб зичланади.
Олинадиган куртак иложи борича юпка булиши керак. Иккинчи киши эса полиэтилен плѐнкани унг кули билан ураб, чап кули билан босиб турган холда, куртакни сикиб урай бошлайди ва икки тугун билан тамомлайди. Куртак бо^анаѐтганида куз куриниб туриши зарур.

Мевали усимликларни куртак пайванд килиш 1-маданий усимликдан новда олиш ва новдадаги баргларни олиб ташлаш; 2-новдадан кесиб олинган куртак; 3) пайвандтагдан «Т» симон шакл ни кесиш, куртакни жойлаштириш ва борлаш

Бир киши кунига 700-1500 та ва ундан хам купрок, куртакни пайванд к,илиши мумкин. Янги пайвандни дастлаб кунига 300-400 тадан, кейинрок, 700-1000 тагача пайванд к,ила- ди. Пайвандчининг кетидан бойловчи бир к,адам оркада (уч-туртта куз) юриши керак, акс хдпда пайванд килинган кузлар «шамоллаб» куриб колиши мумкин. Пайвандланган кучатлар яна бир марта cyFopилaди. Орадан 10-12 кун утганидан кейин уларнинг тутган-тут- маганлиги биринчи пайвандланган майдондан бошлаб текширилади. Тутган куртакнинг барг банди шамол таъсирида ѐки кул тегизиш билан ерга тушиб кетади ва тутган куртак кукишрок булади. Тутмаган куртакнинг барг банди куртакка ѐпишиб куриб колади. Тутган куртакларнинг карама-карши томонидан полиэтилен плѐнка бушатиб куйилади. Тутмаган куртакларнинг карама-карши томонига кайта куз солинади ва кейинчалик пайванд килиш тутиб кетгач 6ofh4h бушатиб куйилади. Сентябрнинг биринчи ярмида кун август ойига нисбатан совиб колиши натижасида пайвандуст билан пайвандтаг тез бирикиб кетмайди. Шунинг учун хам сентябрь ойида пайвандланган кузларнинг 6OFH4HHH бахорда киркиш тавсия килинади. Пайванд nn40fn ва бошка асбоблар ишлатишдан олдин доим чархла- ниши зарур. Акс холда иш сифатсиз булади. Хурмо кучатларини илFop усулда купайтириш максадида Узбекистоннинг Сурхондарѐ ва Наманган вилоятларига мос пайвандтаглар танланди. Виргин ва Кавказ хурмо нихолларига йирик мевали шарк хурмолари август ойида куртак пайванд килина бошланди. Август ойида куртак пайванд килинганида уларнинг 10-15 % ни тутган булса, апрель ойида килинганларининг 50-90 % ни тутади. Шунинг учун хам бахор хурмо кучатлари пайвандланадиган асосий муддат деб хисобланиши керак. Шарк хурмоси куртакларининг кукариши жуда узокда (баъзан 1,5-2 ойга) чузилади. Куртакларнинг кукаришини тезлаштириш максадида пайвандланган кучатлар куртакдан 10-15 см юкорирокдан кесилади. Ўзбекистон шароитида хозир Кавказ, Вергин хурмоси- дан ташкари Шарк хурмо ypyfHflaH хам пайвандтаг сифатида фойдаланилмокда. Кавказ хурмосининг 5 кг мевасидан урта хисобда 2 кг ypyf олинади (7,0-7,2 минг дона ypyfn бир килограмм келади). Кавказ ва Вергин хурмоларининг ypyfn униб чикиш хусусиятини икки йилгача, Шарк хурмоси эса атиги бир йилгача саклайди. Хурмо уруЕлари харорат 5-8°С булганида 50-60 кун стратификация килинади. Март ойида стратификация килинган уру^ар экилади.
Ёнток пайванд килиш учун энг кулай муддат июнь ойининг охири ва июль ойи хисобланади. Бекичев пичокда 2-2,5 см йутонликдаги ѐнток новдасининг халка шаклида кесилган куртакли пусти пайванд килинади. Пайвандустнинг nycmofn хам дойра шаклида кесилиб, унинг куртакка карама-карши томони узунасига тилинади. Халкадан кесиб олинган пустлокжуда эхтиѐтлик билан новдадан ажратиб олинади. Новдадан куртаги билан ажратилган пайвандуст тезда пусто™ кесилган пайвандтакка уланади, уланган жой 6of мойига солиб олинган дока билан зичлаб бойланади. Пайвандтаг билан пайвандуст бир-бирига тенг булиши керак. Халкасимон найча куртак пайвандустнинг узунлигига урта хисобда 3 см га Tyfpn келади.
Ёнток кучатини купайтиришда кузнинг узунлиги 2,9 см, кенглиги 1,7 ей килиб пайвандуст каламчадан киркиб олиниб худди шу катта-кичикликда пайвандтаг пайванд пичо™- да киркилиб, шу ерга куз куйилади ва полиэтилен плѐнка билан (куз 6ofH4 тагида кол- маслиги керак) зичлаб бойланади. Пайванд килинганидан кейин орадан икки хафта утгач, тасма олиб ташланади. Келаси йил бахорда кукарган кучат пайванд килинган жойнинг устидан 15 см колдириб кесиб ташланади ва куртакдан усиб чиккан нихолча парвариш килиб устирилади. Уруедан униб чиккан бир йиллик ѐнток кучатининг буйи урта хисобда 25-30 см га етади. Биринчи йили ер бетига якин жойлашган илдиз кисми йутонлашади, пастки кисми эса тупрокнинг пастки катламларига таркалмасдан тик усади.Биринчи йили ѐш нихолнинг ер устки кисми пайванд килиш учун яхши етилмайди. Иккинчи йили жойида колдирилган ypyf нихолларнинг бир йиллик новдаларидан янги новдалар уса бошлайди. Икки ѐшдаги новдаларга пайванд килинганида бир яшар новдага нисбатан яхши тутмай- ди. Шунинг учун бахорда уруедан чиккан нихолларнинг илдиз б^зидан новда ток кайчи- да кесиб ташланади. Бу новдадан бир йиллик сурх новдалар усиб чикади. Булардан битта бакуввати колдирилиб, бошкалари аста-секин чугиртаклар колдирмай кесиб ташланади. Бир йиллик новдага пайванд килинган куртак яхши тутади. Ёнток кучатига Бекичев сис- темасидаги махсус пичокда новданинг халка шаклида кесилган куртакли пусти пайванд килинади. Бу пичокнинг бир-биридан 35 мм ораликда параллел жойлашган иккита ти™ ва дастаси булади. Пайванд килишда дастлаб Бекичев пичо™ билан новданинг пустлари иккита халка шаклида тилинади, кейин халка махсус пайванд пичокда узунасига тилинади, новданинг nyemofn пичокда ажратилади, эхтиѐтлик билан ѐнига ва танага караб урнидан бир оз силжитилади. Шундан кейин Бекичев пичокда пайвандустнинг пустло™ пичокда ажратилади, эхтиѐтлик билан ѐнига ва танага караб урнидан бир оз силжитилади, пайвандустнинг пусто™ хам дойра шаклида кесилиб, унинг куртакка карама-карши томони узунасига тилинади.
Халкадан кесиб олинган пустлокжуда эхтиѐтлик билан новдадан ажратилади. Новдадан куртаги билан ажратилган пайвандуст тезда кесилган, пустло™ шуонда олинган пайвандтакка уланади, уланган жой 6of мойига сингдирилган дока билан бойлаб куйилади. Бу мойни тайѐрлаш учун (вазнига караб) 15 хисса конифол, етти хисса мум ва бир хисса ок ѐf олинади Кайнаб турган суюкликка ботириб олинган дока совитилганидан кейин эни бир сантиметр кенгликда тасма шаклида кесилади. Пайванд килинганидан кейин икки хафта утгач, бойланган тасма олиб ташланади. Пайвандтаглар шу ердан кучирилмай кдп- дирилади. Келгуси йили бахорда куртаклар уйтонишидан олдин куртак nycmofn жойлашган ерига так,аб пайвандтагнинг юкори кисми кесиб ташланади. Пайванд килинган куртакдан маданий новда усиб чикади, мана шу новдани парваришлаб кучат етиштирилади. Суториладиган ерларда икки ѐшли, лалмикор ерларда эса бир ѐшли пайванд килинган ѐнток кучатларини экиш тавсия этилади. Кейинги йилларда маданий пайванд килинган ѐнток нихолларини устиришда халкасимон пайванд килиш билан бир каторда узунлиги
3 см, кенглиги 2-2,5 см булган турт бурчак шаклида килиб пайвандтаг KO6HFH махсус пичокда киркилади ва худди шу катталикдаги кобик пайвандуст каламчадан куртаги билан киркиб олиниб, шу ерга пайванд килиниб полиэтилен плѐнка билан бойланади.
Кейинги йилларда ѐнтокни пайванд килишда хам полиэтилен плѐнкасидан фойдала- нилганида яхши натижа берган. Бодом ypyfn ердан униб чикиши билан нихолчалар тезда авж олиши учун яхшилаб парваришланади. Етиштирилаѐтган нихоллар май ойининг охи- ри, июнь ойининг бошларида каламдек булади, бу нихолларни пайванд килиш мумкин. Куртак пайванддан усиб чиккан кучатларнинг буйи кузгача бир метрга етади. Бундай ку- чатлардан лалмикор ерларда бодомзорлар барпо килишда фойдаланиш максадга муво- фикдир. Бахорда дарахт танасида шира харакати бошланиши билан март ойида тутмай колган пайвандтагларга куз солинади. Бахорда саккиз-ун кунда куртак пайванд килинади. Куртак уйтонганидан кейин пайвандланганда у яхши тутмайди. Катта ѐшдаги дарахтлар- нингфакатбир йиллик новдалари куртак пайванд килиниши мумкин.Пайвандланган кучат 6ofra экилганидан кейинги йили айрим сабабларга биноан синиб, пайвандтагдан ѐввойи новдалар усиб чикган булса, битта дарахтда бир неча мева нави устирилмокчи булса, бир йиллик новдаларга куртак пайванд август ойида килинади. Келгуси йил бахорда дарахт танасида шира харакати бошланиши билан куртакка такаб новданингустки кисми киркиб ташланади. Томоркаларда ва битта-иккита дарахт экилган ерларда бир неча олма, бехи, нок каби меваларни купайтиришда битта дарахтга бир неча нав дарахтдан куртак тайѐр- лаб пайванд килиш хам мумкин.

Манба:»MEBA, PE3AB0P MEBA ВАТОК КЎЧАТЗОРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ» Шерзод Ражаметов, Илхом Нормуратов, Хикмат Адилов, Дурдона Жанакова, Ихтиѐр Намозов