Пиллакор манфаати — давлат ҳимоясида

Юртимизда барча соҳаларда бўлгани каби ипакчиликда ҳам иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштиришга, жаҳон бозорида харидоргир, рақобатбардош тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва турларини кўпайтиришга қаратилган кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Бироқ соҳада ҳали ечимини кутаётган муаммолар бор. Жумладан, озуқа базаси­нинг етишмаслиги пиллачиликни ривож­лан­тиришга тўсқинлик қилаётир. Ўзбе­кис­тон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 январдаги “Республикада ипак­чи­лик тармоғини янада ривожлан­тириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори исло­ҳот­ларни янада жадаллаш­тириш билан бирга хорижий инвести­ция­ларни кенг жалб этишни янги бос­қичга олиб чиқди.

Унда 2019-2021 йиллар давомида мам­лакатимизда соҳа билан боғлиқ умумий қиймати 26 миллион АҚШ доллари миқ­доридаги сармоявий лойиҳаларни амал­га ошириш белгиланган. Натижада пилла хомашёсини қайта ишлаб, экспортбоп маҳсулотлар тайёрловчи бир нечта кор­хона барпо этилади. Қувончлиси, уларда мингдан ортиқ янги иш ўринлари яра­тилади.

Сир эмас, кейинги йилларда вилояти­мизда бу соҳага эътибор сезиларли дара­жада сусайди. Мазкур ҳужжатда тут­зор майдонларни тиклаш ва янада кен­гайти­риш, фермер хўжаликлари дала­лари атрофига тут кўчатлари эки­лиши ама­лиётини қайта йўлга қў­йиш, тут уруғ­лари ва кўчатлари етиш­тирувчи хўжа­ликлар ташкил этиш назарда тутилган.

Жорий йилда вилоятимизда ҳам 550 минг дона тут кўчати ўтқази­либ, май­дон­лар бўш ётган ерлар эвазига кенгайти­рилади. Бундан ташқари, 53 гектар май­донда янги тутзор барпо этишни режа­лаштирганмиз.

Бу йил пиллакорларимиз 14 700 қути уруғ парваришлаб, 800 тонна хомашё етиш­­тиришга аҳд қилишган. Соҳанинг мураккаблигини инобатга олган ҳолда улар мавсумга ҳар доимгидан-да пухта тайёр­гарлик кўришаётир.

Ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг кластер усулига босқичма-босқич ўти­лиши пиллани қайта ишловчи корхона­лар тар­кибида озуқа базаси яратили­шини, кумуш тола етиштиришнинг инно­вацион техно­логиялари кенг жорий эти­лишини, шу билан бирга озуқа базасини кенгай­тириш, хомашё етиштириш ҳаж­мини кў­пайтириш негизида корхона­ларнинг ишлаб чиқариш қувватларини ошириш таъминланади.

Қарорга мувофиқ, “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси ҳузурида ташкил этиладиган пилла ва ипакчилик маҳсулотлари инно­вацион тадқиқотлари, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш маркази пилла­чиликни ривожлантириш ва самарадор­лигини оширишнинг ғоят муҳим муаммо­лари бўйича олиб бориладиган тадқиқот­ларни ишлаб чиқариш жараёнларига тат­биқ этиши, тут дарахтлари унумдорли­гини ошириш, пилла куртининг маҳсул­дор зотларини яратиш бўйича ил­мий-амалий тавсиялар ишлаб чиқиши, хал­қаро ҳамкор­ликни мустаҳкамлаши фаолия­­тимиз самарасини янада юксал­тиради.

Сир эмас, ҳар бир соҳанинг ривожи, аввало кадрларга боғ­лиқ. Мутахассислар тайёрлашни такомиллаштириш, малака­сини ошириш мақсадида, қарорда ихти­сослашган олий таълим муас­сасалари ҳузурида ипак­чилик учун кадрлар тайёр­лаш бўйича махсус сиртқи бўлимлар очилиши белгилаб қўйилди. Бу келгусида малакали мутахассис­лар тайёрлашга замин яратади.

Қарорга асосан ипакчиликка тааллуқли бўлган ва фермер хўжаликларида бажа­риладиган мавсумий ишлар пенсия та­йин­­лаш учун бир йиллик стажга қўши­лиши пиллакорларимиз манфаатини давлати­миз томонидан ҳимоя қилишда катта қадам бўлганини фахр билан эъти­роф этиш жоиз.

У. НАРЗИЕВ,

“Навоий ҳудудий Агро-Пилла” масъулияти чекланган жамияти раҳбари. “Дўстлик байроғи” газетаси