Фландр зотли қуёнлар ҳақида

“Фландр”. Фландрлар ёки Бельгия великанлари 400 йил мукдддам шу номдаги вилоятда етиштирилган. Бу жуда кадимий зотлардан х;исобланади. Кўпинча бу жониворлар муйнасидан денгиз мушуги, қундуз, кенгуру ва бошка ҳайвонларнинг терисига ўхшатиб мах,сулотлар тайёрлашда фойдаланилади.
Фландр зоти
Зотга хос бўлган белги ва сифатлар:
— қулоқдари — тўғри, узун ва тиғиз;
— боши — катта;
— кўкраги — чуқур ва кенг;
— танаси — узун;
— орқаси — туғри, баъзан арксимон;
— тирик вазни — 6,7 кг, баъзан 9 кг га етади;
— танасининг узунлиги — 67 см;
— она қуённинг сутдорлиги — юқори;
— ўртача вазни: 2 ойликда — 2 кг, 3 — 3,5 ойликда — 3 — 3,5 кг;
— бир туғушидаги куёнчаларнинг ўртача сони — 12 тагача;
— тез — етилиши паст;
— озуқага талаби — юкори;
— суйганда гўшт чиқиши — 54 фоиз;
— ранги — хар хил: куёнга (агути) хос, сарик ~ кулранг,
кенгуруга хос — тўк кулранг, темир— кулранг.

— пуфлаганда кузга ташланадиган зонал ранги — турлича
тук, кукимтир — кулранг момиқ;
— юнг қоплами — узун, зич, қалин;
— рангининг алохида белгилари — тирнокдарининг ранги
юнг рангига монанд бўлиши керак.